รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน จภ.วิชาการ'61

1. การพิมพ์เกียรติบัตร โรงเรียนสามารถทำการ พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม ได้โดยใช้User และPassword ที่ได้ทำการสมัครไว้ตั้งแต่ตอนกรอกชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
2. การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน/
ครูผู้ฝึกซ้อม
กรณีการขอเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/ครูผู้ฝึกซ้อม ให้ครูผู้ควบคุมทำการขอแบบฟอร์มและทำการกรอกข้อมูลการเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/ครูผู้ฝึกซ้อม ณ จุดลงทะเบียนกลางในวันแข่งขัน เพื่อลงนามรับรอง และนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปให้กรรมการคุมสอบ ณ ห้อง/สถานที่ ที่ตนเองทำการแข่งขัน ลงนามอนุญาตให้เข้าสอบได้
3. การขอเพิ่มผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน
ไม่สามารถทำได้
4. เกียรติบัตร สามารถทำการพิมพ์เกียรติบัตรได้หลังจากที่มีการประกาศผลการแข่งขัน
5. ตารางการแข่งขัน >>ตารางการแข่งขัน จภ.วิชาการ'61<<
6. สูจิบัตรงาน จภ.วิชาการ